Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Bestekmagazijn.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen en werkwijze van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Gegevensverwerking en nieuwsbrief

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: Consument (particulier) of zakelijke klant
 4. Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer;
 5. Zakelijke klant: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, of de juridische rechtspersoon vertegenwoordigd door een gevolmachtigd persoon en een overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer;
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 8. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Ondernemer: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 12. Fabrikant: De oorspronkelijke producent van de producten
 13. Vervoerder: Pakketdiensten zoals PostNL, DHL, DPD, GLS.
 14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 15. Formulier voor herroeping: Formulier voor herroeping van overeenkomst
 16. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bestekmagazijn.nl is een handelsnaam van
JIM Internet Services BV
Dorpsstraat 1
1151 AC Broek in Waterland
Telefoonnummer: 020-7373312 ma-vr: 10:00 – 17:00 uur
E-mailadres: admin(apestaartje)bestekmagazijn.nl.nl
KvK-nummer: 34237472
Btw-identificatienummer: NL8151.01.612.B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De klant verklaart bij aankoop bekend te zijn met het normale gebruik van de desbetreffende artikelen. Het glaswerk is alleen te gebruiken voor het drinken van dranken. Het aangeboden glaswerk is slechts voor het serveren van koude dranken danwel dranken op kamertemperatuur. Glaswerk dat geschikt is voor het serveren van warme dranken zoals koffie, thee, of kokend water wordt alsdan expliciet aangegeven. Indien glaswerk vaatwasbestendig is, dan wordt dit tevens expliciet aangegeven. Vermijd te allen tijde grote temperatuurverschillen in korte tijd.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. De klant verplicht zich juiste informatie te verschaffen. Indien de klant een bedrijfsnaam of een naam van een instelling opgeeft is de klant te allen tijde als een zakelijke klant aan te merken en de klant verklaart daarmee tevens gerechtigd te zijn namens desbetreffend bedrijf of instelling te handelen en overeenkomsten aan te gaan. Het is niet toegestaan voor een zakelijke klant zich voor te doen als een consument (particulier) door geen bedrijfsnaam of naam van de instelling te verstrekken. Een bedrijfsnaam of de naam van de instelling verstrekken is voor een zakelijke klant verplicht. Indien een klant zich voordoet als consument (particulier), terwijl deze als zakelijke klant aan te merken is, wordt de klant als zakelijke klant beschouwd. Bij twijfel is ondernemer gerechtigd hierover navraag te doen.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. het vestigingsadres van de ondernemer;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 11. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 12. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 13. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Zulks eenduidig en bewijsbaar kenbaar gemaakt aan ondernemer vóór het verlopen van de bedenktijd.
 2. Een zakelijke klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 48 uur zonder opgave van redenen ontbinden. Zulks eenduidig en bewijsbaar kenbaar gemaakt aan ondernemer vóór het verlopen van de bedenktijd.
 3. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces of vlak na het bestelproces of op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. of: als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op het moment dat de zakelijke klant een bestelling geplaatst heeft.
 6. Speciaal voor een klant bestelde producten en/of producten die met spoedlevering zijn geleverd komen niet voor herroeping in aanmerking. Gebruikte producten komen niet voor herroeping in aanmerking.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en inspecteren maar niet gebruiken. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Speciaal voor de klant bestelde producten en/of producten die met spoedlevering zijn geleverd komen niet voor herroeping in aanmerking. Gebruikte producten komen niet voor herroeping in aanmerking.
 7. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor een consument. Bij terugbetaling aan een zakelijke klant is de ondernemer gerechtigd de initiële betaalkosten die bij de initiële bestelling aan de ondernemer door de betaalprovider in rekening zijn gebracht aan de zakelijke klant in rekening te brengen.
 3. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 De prijs

 1. Gedurende een overeenkomst worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten in die overeenkomst voor desbetreffende klant niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De ondernemer heeft het recht om de prijzen van producten en/of diensten ten alle tijde te wijzigen, maar niet specifiek in een lopende overeenkomst.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen worden zowel exclusief BTW getoond als inclusief BTW. Prijzen die exclusief btw zijn worden expliciet vermeld

Artikel 11 Nakoming overeenkomst

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Levering geschied door DHL, PostNL of DPD of door ondernemer zelf.
 3. Klant verstrekt ondernemer bij bestelling een werkend e-mailadres met zodanige instellingen dat e-mails van ondernemer ontvangen kunnen worden en niet door spamfilters worden geweerd. Ondernemer stuurt, indien van toepassing, de klant e-mails met updates over haar of zijn bestelling.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant, of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op het moment van aflevering van de producten gaat dit risico op de klant over. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade bij beschadiging en/of vermissing.
 7. Een weigering van de klant om producten producten in ontvangst te nemen op het moment van aflevering, is geen automatische ontbinding van de overeenkomst. De kosten die vervoerder de ondernemer in rekening brengt ten gevolge van een weigering zijn ten laste van de klant, zelfs al is er op het moment van bezorging sprake van schade aan de producten.
 8. Indien tijdens verzending van een bestelling van een zakelijke klant een deel van het product of producten beschadigd is/zijn geraakt, bijvoorbeeld één bestekonderdeel als onderdeel van een set of serie, dan is de ondernemer gerechtigd dit bij een zakelijke klant met een redelijke financiële vergoeding als schadeloosstelling af te doen, en is zodoende niet verplicht een vervanging van het beschadigde deel van de zending na te sturen.
 9. Een klant dient in alle gevallen bij schade direct na ontvangst, uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst, de ondernemer van de schade op de hoogte te stellen om in aanmerking te komen voor een schadeloosstelling.
 10. Indien klant bij de verzending heeft gekozen voor de ‘aangetekend & verzekerd’ optie, dan heeft de klant het recht vervanging van een eventueel beschadigd deel opnieuw nagezonden te krijgen.
 11. Indien levering op het opgegeven adres door klant niet mogelijk is, is ondernemer gerechtigd vervoerder de levering ter afhaling op een servicepunt voor maximaal 7 dagen beschikbaar te houden.
 12. Om bij schade in aanmerking te komen voor eventuele vervanging van de beschadigde producten of een redelijke financiële tegemoetkoming bij een zakelijke klant, slechts bepaald door ondernemer, verstrekt de klant binnen 24 uur na ontvangst per e-mail duidelijk en scherpe foto’s van de pakbon, van de doos, van binnen -en buitenkant van de verpakking, van eventuele deelverpakkingen en van diverse kanten van de beschadigde product(en).
 13. Het risico van vermissing berust bij de klant indien de klant een verkeerd, foutief, onjuist of ontoelaatbaar adres heeft opgegeven.
 14. Indien een pakket retour is gekomen vanwege een verkeerd, foutief, onjuist of ontoelaatbaar adres dan kan de klant op zijn of haar kosten het pakket opnieuw laten versturen.
 15. Indien een zending retour is gekomen vanwege het te laat of niet ophalen bij een service point, ook nadat een zending in eerste instantie op een gewoon adres is aangeboden en levering op het adres niet mogelijk was, dan kan de klant op zijn of haar kosten het pakket opnieuw laten versturen. Een zending kan uit meerdere pakketten bestaan.
 16. Indien klant kiest voor afhalen, kan dit plaatsvinden nadat ondernemer kenbaar heeft gemaakt op welk(e) tijdstip(pen) dit mogelijk is. Afhalen zonder afspraak is niet mogelijk.

Artikel 13 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden.
 2. De aansprakelijkheid van de ondernemer, uit welke hoofde ook, is beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde producten.
 3. De ondernemer staat in voor de normale kwaliteit van de geleverde producten, een bepaalde levensduur van de producten kan echter nooit worden gegarandeerd.
 4. Als geleverde producten zichtbare fouten en/of gebreken vertonen die reeds op het moment van versturen aanwezig moeten zijn geweest, is de ondernemer verplicht die goederen, naar zijn keuze, kosteloos te vervangen. Kleine oneffenheden, ontstaan door het fabricageproces die voor het product als normaal zijn te beschouwen, vallen niet onder deze verplichting.
 5. Aanspraak maken op garantie is nooit mogelijk indien producten zijn beschadigd door één van de volgende gebeurtenissen vallen, stoten, trillingen, grote temperatuursverschillen, terrorisme, oorlog, aardbevingen of weersinvloeden.
 6. De ondernemer garandeert niet en wordt nooit geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.
 7. Voor alle geleverde goederen geldt de standaard fabrieksgarantie, die inhoudelijk gedetailleerd op aanvraag aan de klant versterkt wordt
 8. De klant verliest diens rechten jegens de ondernemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de ondernemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding als en voor zover:
  voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen of bijsluiters van de fabrikant strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de geleverde producten door de consument of door (vertegenwoordigers of werknemers van) zakelijke klant.

Artikel 14 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling te worden voldaan tenzij de klant voor afhlalen kiest. Betaling is onder meer mogelijk met Ideal of met een creditcard. De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Een zakelijke klant heeft de mogelijkheid, met betaalverplichting, op rekening te bestellen vanaf € 500 ex BTW. De betalingstermijn waarbinnen betaling dient plaats te hebben is 14 dagen na het bestelmoment. Een betalingstoeslag van maximaal 2% van de totale som kan van toepassing zijn. Alvorens de bestelling aan de zakelijke klant ter beschikking wordt gesteld wordt of wordt verzonden, zal een kredietwaardigheidscontrole worden uitgevoerd bij een derde instantie, te weten Atradius. Oordeelt Atradius of de ondernemer zelf negatief over de kredietwaardigheid van de zakelijke klant, dan heeft de ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden en de bestelling niet uit te voeren. Alle bestelde goederen in de overeenkomst blijven volledig eigendom van de ondernemer totdat de zakelijke klant volledig aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de klant uiteindelijk toch niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet terwijl er sprake is van een overeenkomst, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 Gegevensverwerking en nieuwsbrief

 1. De ondernemer stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, behalve aan instanties voor de juiste werking van de website zoals betaalproviders en gebruikt gegevens voor verplichte administratieve vastlegging in een boekhoudprogramma. Derden zijn allen gehouden gegevens volgens de geldende normen te beveiligen en te bewaren
 2. Klant is gerechtigd op verzoek al zijn of haar gegevens te laten verwijderen voorzover mogelijk.
 3. Voor de privacy policy met betrekking tot gebruikmaking van de klant van de website van glazenmagazijn.nl verwijzen wij naar de privacy policy
 4. De ondernemer is gerechtigd zo nu en dan de klant met een nieuwsbrief te benaderen om de klant te informeren over nieuws en/of aanbiedingen. Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de klant hier uitdrukkelijk toestemming voor.
 5. Op alle aanbiedingen in de e-mails zijn de algemene Voorwaarden van de ondernemer van kracht.
 6. De klant kan zich op ieder moment via een meegestuurde link afmelden voor e-mails van de ondernemer.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Een consument kan zich bij een geschil wenden tot het Europese online platform voor geschillenbeslechting